ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด กองการศึกษาจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจากนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยนายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อราชการและหารือถึงสภาพปัญหา แนวทางการปฏิบัติราชการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันแปลงนโยบายจากผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติต่อไป

โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563

วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09.00น.  ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอบของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา วิสัยทัศน์ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของพนักงานครูเทศบาล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีพนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมกว่า 350 คน โดยได้รับเกียรติจากนายมนัส สุวรรณรินทร์ เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้

กิจกรรมจิตอาสาโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ นำโดยนายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายกุล เครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ตลอดแนวถนนสายเอเชียตั้งแต่หน้าศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP จนถึงสะพานบ่อสูบน้ำเสีย