นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนามัสยิดนูรุลอิสลาม นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลนครแม่สอด นายพงศ์พัฒน์  พยอมยนต์ หัวหน้าสำหนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม

การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพร้อม มาตรการต่างๆในการเปิดภาคเรียน 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้านต่างๆ เช่น อาคารสถานที่ ความพร้อมของบุคลากร อุปกร์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในความพร้อมแก่่นักเรียนและผู้ปกครองที่ไว้วางใจที่ส่งบุตรหลายเข้าศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำทีมคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำทีมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ ข้าราชการ/พนักงานจ้างเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เพื่อสำรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ที่จะถึงนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)