ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 กองการศึกษาฯ เทศบาลนครแม่สอด มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามบริบทของสถานศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อรอบรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
4. พัฒนาระบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
2. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น  

1. พัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมกระบวนการวิจัยของครูและบุคลกรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบนิเทศติดตามผล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น


1. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ทำนุบำรุงศาสนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
2. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการกีฬาสู่นักกีฬามืออาชีพ