Big Cleaning วัดตรีรัตนาราม

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครแม่สอดร่วมทำความสะอาดวัดตรีรัตนาราม เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค Covid 19

 

กิจกรรมทำความสะอาด ป้องกัน Covid-19

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครแม่สอด นำโดยนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอด พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกัรการระบาดของโรค Covid-19 ณ วัดดอนไชย

ประชุมเตรียมความพร้อมนครแม่สอดเกมส์

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 “นครแม่สอดเกมส์”
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานชุมชน ตัวแทนภาคเอกชน เข้าร่วมโดยร่วมหารือถึงแนวทางในการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563

Big Cleaning Day ต้านภัยเชื้อ COVID-19

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครแม่สอด นำโดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม ชาวนครแม่สอดร่วมใจต้านภัยเชื่อ COVID-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการร่วมป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับอปท. ครั้งที่1/2563


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กองการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับ อปท. ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์พัฒน์ พยอมยนต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้