วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษา (Vision)

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”

พันธกิจการพัฒนาการศึกษา (Mission)

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้พื้นที่
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก และเยาวชนและประชาชน

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 2. พัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
 3. มุ่งสู่พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
 5. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน