การประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด

รูปภาพประกอบเนื้อหา


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายพีระ วงค์หมอ ผุ้อำนวยการกองการศึกษา และนางสาวสีแพ ตันมา ศึกาษานิเทศก์ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

      

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทางเทศบาลนครแม่สอดได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อประกาศให้เป็นประเพณีท้องถิ่นต่อไป

ตรวจเยื่ยมและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อปท.

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก โดยนายกริชชัย ศิลปรายะ ท้องถิ่นจังหวัดตาก นายนิคม ศรีสุกิจจา ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น เข้านิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลในการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อปท. ในครั้งนี้

    

การนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อปท. สืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น และพัฒนาสร้างรูปแบบการนิเทศ กำกับติดตาม การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการคัดเลือกให้เป้นตัวแทนของจังหวัดตาก ในการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อปท.อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

การประชุมหารือการจัดบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลนครแม่สอด และ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนพพรัตน์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมหารือการจัดบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลนครแม่สอด และ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียนสรพพวิทยาคม พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

      

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการการจัดบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลนครแม่สอด และ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และโรงเรียนสรรพวิทยาคม รวมถึงความร่วมมือในการจัดกิตกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดในอนาคต

            

นิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด นำทีมโดยนายยอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  โดยได้รับการต้อนรับจากนางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเจริญ โกสิยาภรณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางชมพูนุช ปันทิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

      

การนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีวัตุประสงค์เพื่อ ติดตาม ให้คำแนะนำ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี และร่วมพูดคุยถึงประเด็นปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขสำหรับรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกต่อไป

   

      

นิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดร่วมนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต นำทีมโดยนายยอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนางสาวทิพวรรณ  ทิหวาย ครู ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต พระครูขันติอรัญกิจ เจ้าอาวาสวัดอรัญญเขต และคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต

      

การนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีวัตุประสงค์เพื่อ ติดตาม ให้คำแนะนำ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดต่อไปในอนาคต

      

       

นิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดร่วมนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว นำทีมโดยนายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนางสาวธิดา  ทรัพย์รัสิกุล ครู ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว

      

การนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีวัตุประสงค์เพื่อ ติดตาม ให้คำแนะนำ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดต่อไปในอนาคต

นิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดร่วมนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว นำทีมโดยนายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด  โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเนางสาวเบญพร แสงราช ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

      

การนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีวัตุประสงค์เพื่อ ติดตาม ให้คำแนะนำ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดต่อไปในอนาคต

      

    ิ  

นิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดร่วมนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ นำทีมโดยนายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด  โดยได้รับการต้อบรับอย่างดีจากนางสาวนิภาภรณ์  อินนาคกูล  รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

      

การนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีวัตุประสงค์เพื่อ ติดตาม ให้คำแนะนำ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดต่อไปในอนาคต